Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) Úvodní ustanovení

a) Poskytovatelem služeb je:
Blanka Drobná
IČO: 87377951, neplátce DPH
místo podnikání: Podskalí 42, 261 01 Příbram
Dále v textu jen „Poskytovatel“

b) Poskytovanou službou se rozumí poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, které jsou prováděny odborně způsobilou osobou na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. Dále v textu jen „masáž“ či „Poskytovaná služba“

c) Klientem je osoba přijímající služby masáže, které poskytuje Poskytovatel. Dále v textu jen „Klient“

d) Prostory, v nichž je poskytována masáž se nazývají „masérna“

e) Tyto všeobecné smluvní a obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem a dále se řídí příslušnými zákony v platném znění.

2) Poskytované služby a jejich objednání

a) Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v místě podnikání (Podskalí 42, 261 01 Příbram) na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

b) Rezervací (objednáním) Poskytované služby klient vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

c) Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

d) Rezervace (objednání) Poskytovaných služeb je možné online rezervací z webových stránek masazeblanka.cz, osobně, telefonicky, emailem, pomocí SMS. Náklady Klienta na provedení rezervace (objednání) Poskytovatel služeb nehradí.

e) Rezervací (objednáním) Poskytované služby Klientem dochází mezi ním a Poskytovatelem k uzavření smlouvy.

f) Smlouva opravňuje Klienta k přijetí objednané Poskytované služby v rezervovaném termínu (den a čas) v místě podnikání Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že mu nárok na rezervované masáže v objednaném termínu vznikne až schválením ze strany Poskytovatele. Toto schválení je Klientovi zasíláno emailem, pokud ho klient využívá. V případě, že Klient email nemá, je mu schválení termínu rezervovaných masáží sděleno jiným vhodným způsobem (obvykle osobně nebo telefonicky).

g) Poskytovatel je v případě, že neexistuje skutečnost, která by vedla k odmítnutí masáže, nebo předčasnému ukončení masáže, ani není jiná překážka na straně Poskatovatele, která by mu bránila vykonání masáže, povinen dodat Klientovi objednanou masáž za sjednanou cenu. Klient je povinen uhradit Poskytovateli sjednanou cenu za objednanou masáž. Úhrada Klienta za masáž je možná buď bezprostředně po výkonu masáže platbou v hotovosti, nebo před přijetím masáže převodem na bankovní účet Poskytovatele.

h) Rezervací (objednáním) Poskytované služby Klientem Klient vyslovuje současně i souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

3) Klient a masáž

a) Klient má povinnost dostavit se k provedení výkonu masáže v rezervovaný termín (datum a čas).

b) Pokud se Klient nemůžete v rezervovaném termínu dostavit k přijetí masáže, může svoji rezervaci zrušit nejpozději 12 hodin před rezervovaným termínem. Zrušení je možné z webových stránek masazeblanka.cz online v případě, že má Klient uživatelský účet. Zrušení je dále možné osobně, nebo na kontaktních kanálech Poskytovatele – telefonicky, emailem, pomocí SMS. Pozdější zrušení rezervace je považováno za absenci Klienta. Pokud Klient provedl úhradu za rezervovanou masáž předem a svoji rezervaci zrušil nejpozději 12 hodin před jejím termínem, má nárok na vrácení 100% uhrazené ceny.

c) Absencí Klienta se rozumí nedostavení se k přijetí rezervovaných objednaných služeb, nebo jejich storno méně než 12 hodin před rezervovaným termínem. V případě absence Klienta je Poskytovatel oprávněn požadovat při příští návštěvě Klienta uhrazení poplatku ve výši 30% z ceny rezervované služby, na kterou byl Klient objednán a na kterou se nedostavil.

d) Nedostaví-li se Klient opakovaně bez včasného stornování rezervovaného termínu, vyhrazuje si Poskytovatel právo takového Klienta vyřadit evidence klientů a již mu více neposkytovat masáže.

e) Pokud se Klient s příchodem na rezervovaný termín masáže opozdí více jak 10 minut, je žádoucí, aby tuto skutečnost oznámil na telefonní číslo Poskytovatele a dohodl si s Poskytovatelem další postup. Z důvodu návaznosti rezervací při zpoždění více než 10 minut není garantováno poskytnutí rezervovaných služeb! Pozdní příchod Klienta na rezervovanou masáž může být považován za absenci Klienta.

f) Při pozdním příchodu můžou být masáže na žádost Klienta vykonány ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Ovšem je nutno brát ohled na skutečnost, že některé masáže nelze krátit pod určitou mez a nemusí být plně dokončeny, nebo jejich provedení může být zcela nemožné. Toto platí zejména při zpoždění delším než 15 minut. Klient bere na vědomí, že zkrácená masáž se hradí v plném rozsahu, jako by zkrácena nebyla.

g) Při předčasném příchodu Klienta k výkonu Poskytovaných služeb před sjednaným termínem v případě, že je v masérně obsazeno, musí Klient vyčkat mimo prostor masérny. 

h) Poskytovatel má právo Klientovi zrušit rezervaci masáže nejpozději 12 hodin před objednaným termínem masáže bez sankce vůči Poskytovateli. Pokud dojde ke zrušení rezervace masáže méně než 12 hodin před termínem její rezervace, nebo se Poskytovatel k výkonu masáže nedostaví a dojde k absenci Poskytovatele, má Klient nárok na slevu ve výši 30% z ceny rezervované masáže. Tato sleva bude Poskytovatelem Klientovi odečtena z ceny masáže při nejbližším výkonu masáže.

i) Při rezervaci masáže a kontaktu s Poskytovatelem je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zejména se jedná o Klientovo jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu, email a též informace o všech náležitostech svého zdravotního stavu, které mohou ovlivnit výkon masáže. Na uvedeném čísle mobilního telefonu musí být Poskytovatel schopný se s Klientem v běžnou denní dobu kontaktovat. Údaje uvedené Klientem jsou Poskytovatelem považovány za správné a není povinností Poskytovatele je ověřovat.

j) Přítomnost dalších osob při výkonu Poskytovaných služeb není povolena s vyjímkou osob, které doprovází osobu postiženou či nezletilou.

4) Odmítnutí masáže

a) Poskytování služeb může být Poskytovatelem odmítnuto zcela, nebo částečně, když se Klient dostaví na masáže:

 1. ve stavu, který znemožňuje provést masáž. Tj. ve stavu, který je označen za kontraindikaci masáže. Přehled kontraindikací je k nalezení na: https://masazeblanka.cz/kontraindikace-masaze/
 2. v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek,
 3. se zdravotními problémy medicínského charakteru,
 4. v nevyhovujícím hygienickém stavu.

b) Odmítnut bude Klient, který se během objednávání masáže nebo během masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží Poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování personál či ostatní Klienty masérny. O tom, co je nepřístojné rozhoduje poskytovatel služeb.

c) A dále bude odmítnut Klient u něhož se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování masáží běžně používají a nelze-li materiál způsobující alergii nahradit nějakým jiným. Klient je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

d) Pokud odmítnutý Klient zaplatil předem, má právo na vrácení částky ve výši 70%. Pokud Klient nezaplatil předem a důvody pro odmítnutí masáže pominuly, je Poskytovatel oprávněn požadovat při příští návštěvě Klienta uhrazení poplatku ve výši 30% z ceny rezervované služby, na kterou byl Klient objednán, ale masáž se nekonala z důvodu naplnění podmínek pro odmítnutí masáže.

5) Předčasné ukončení masáže

a) Poskytovaná služba může být předčasně ukončena, pokud se:

 1. během výkonu masáže u Klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
 2. během výkonu masáže u Klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
 3. během výkonu masáže u Klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 4. během výkonu masáže Klient přes opakovanou výzvu bude chovat nepřístojným způsobem. O tom, co je nepřístojné chování rozhoduje poskytovatel služeb.
 5. Během výkonu služby se u Klienta objeví alergická reakce na použité materiály.
 6. během výkonu masáže u Klienta objeví kontraindikace masáže.

b) Při předčasném ukončení masáže je Klient povinen uhradit plnou cenu rezervovaných služeb, nerozhodne-li Poskytovatel jinak.

6) Online služby a rezervace masáží

a) Na webových stránkách masazeblanka.cz může Klient provést online objednání (rezervaci) Poskytovaných služeb.

b) Rezervace Poskytovaných služeb je možná dva měsíce do budoucnosti, minimálně však 24 hodin předem rezervovaným termínem.

c) Při online rezervaci (objednání) masáže je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zejména se jedná o Klientovo jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu a email. Na uvedeném čísle mobilního telefonu musí být Poskytovatel schopný se s Klientem v běžnou denní dobu kontaktovat.

d) Pokud si Klient rezervuje (objednává) masáže pomocí emailu, či sms musí uvést jaké Poskytované služby objednává, své jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu, na kterém je možné ho v běžnou denní dobu kontaktovat. Dále je vhodné uvést termín (datum a čas), na který si chce rezervovat provedení masáže. Při tomto způsobu objednání musí vzít Klient v úvahu, že mu uvedením termínu, na který masáže objednává nemusí být vyhověno, jelikož již termín může být rezervovaný pro jiného Klienta. Pokud se tak stane, bude Klient Poskytovatelem kontaktován za účelem volby volného termínu.

e) Údaje uvedené Klientem jsou Poskytovatelem považovány za správné a není povinností Poskytovatele je ověřovat.

f) Přes webové rozhraní na masazeblanka.cz si může klient zřídit uživatelský účet. Této účet slouží k:

 • zobrazení rezervovaných masáží Klienta,
 • rezervování nových masáží,
 • rušení stávajících rezervací (nejméně 12 hodin před termínem masáže),
 • přeobjednání rezervovaných masáží (nejméně 3 dny předem),
 • zanechání uživatelského hodnocení masáže.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (či emailem) a heslem. Klient i Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v emailové komunikaci a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.

7) Osobní věci a cennosti

a) Osobní věci je Klient povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována masáž. Za jakékoliv případné ztráty věcí Klienta před, při a bezprostředně po masáži mimo prostor, kde je poskytována masáž, Poskytovatel neručí. V místnosti, kde je poskytována masáž, je vyhrazený prostor pro odložení věcí Klienta. Za odložené věci mimo tento prostor Poskytovatel neručí.

8) Ceny a ceník

a) Ceník je na webových stránkách Poskytovatele (masazeblanka.cz). Je též k dispozici v místnosti, kde je poskytována masáž. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku a též o víkendech, pokud v ceníku není uvedeno jinak. Z uvedených cen mohou být poskytovány slevy, nebo přirážky. O případných změnách ceny (slevě či přirážce) musí být klient informován Poskytovatelem v dostatečném časovém předstihu, aby se Klient mohl rozhodnout, zda s takovou cenou souhlasí. Pokud se týká poskytnuté slevy, má se za to, že s ní Klient automaticky souhlasí. Pokud je v jednom období více slevových akcí současně, slevy se nesčítají a platí vždy sleva, kterou si Klient zvolí. Poskytovatel není plátcem DPH.

9) Dárkové poukazy

a) Poskytovatel příležitostně vydává dárkové poukazy. Dárkové poukazy jsou dvojího typu, a to dárkové poukazy s uvedenou nominální hodnotou a dárkové poukazy na konkrétní masáž.

b) Má-li Klient dárkový poukaz a rezervuje si konkrétní termín, kde tento dárkový poukaz vyčerpá, ale nedostaví se bez omluvy k masáži nejméně 12 hodin předem, dárkový poukaz je po tomto termínu považován za vyčerpaný.

c) Dárkové poukazy mají vyznačenu dobu platnosti a v této době musí být uplatněny. Dárkový poukaz po době platnosti bude Poskytovatelem odmítnut.

d) Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost. Nevyčerpané prostředky se Klientovi nevrací. Náhrada za nevyčerpaný dárkový poukaz po době platnosti se neposkytuje.

e) U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze volit z Poskytovaných služeb uvedených v ceníku. Hodnota dárkového poukazu bude odečtena z celkové ceny objednaných Poskytovaných služeb. Hodnotu poukazu je třeba vyčerpat jednorázově celou.

f) Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní masáž je možné využít pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.

g) Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při rezervaci masáže. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

10) Reklamace služeb

a) Při reklamaci Poskytovaných služeb musí Klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením Poskytovatele. Reklamace se podává písemně v českém jazyce na adresu Blanka Drobná, Podskalí 42, 261 01 Příbram nejpozději do sedmi dnů po přijetí Poskytovaných služeb.

b) Podání reklamace nezbavuje Klienta povinnosti uhradit cenu za poskytnutou masáž.

c) K podané reklamaci se Poskytovatel vyjádří ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud ji uzná za důvodnou, je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi celou cenu za reklamované služby, nebo přiměřenou část odpovídající rozsahu uznané reklamace.

d) Pokud Klient s výsledkem reklamace nesouhlasí, má možnost vstoupit s Poskytovatelem do sporu. Pro řešení sporu mezi Poskytovatelem a Klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze Klient, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval Poskytovatele za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla Poskytovatelem vyřešena. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Poskytovatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 15 ti dnů. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

e) Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi Klientem a Poskytovatelem jsou dostupné na www.coi.cz

11) Odstoupení od smlouvy

a) Klient má právo před zahájením poskytování předmětu smlouvy (výkonu masáže) odstoupit od smlouvy, a to tehdy, pokud odstoupení od smlouvy bude Poskytovateli doručeno nejméně tři dny před rezervovaným termínem masáže. Pokud Klient uhradil za masáž předem má právo na vrácení uhrazené ceny za předmět smlouvy, a to ve výši 70% uhrazené částky. 30% z uhrazené částky připadá Poskytovateli jako odstupné.

b) V případě pochybností o okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli prokazuje takovou skutečnost Klient.

c) V jiných případech, než je výše popsaný, nelze od smlouvy odstoupit.

12) Závěrečná ustanovení

a) Klient je před provedením masáže povinen seznámit se s Provozním řádem provozovny a plně jej respektovat. Provozní řád je k dispozici v přímo místnosti, kde je poskytována masáž.

b) Znění všeobecných smluvních podmínek se může kdykoliv měnit, upřesňovat či doplňovat. Za platné jsou považovány podmínky ve znění k okamžiku rezervace (objednání).

c) Bez souhlasu Klienta s těmito všeobecnými smluvními podmínkami nelze Klientovi poskytnout masáž.

d) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 22.3.2024.